Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Quy chế ban hành kèm Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 02 hình thức đào tạo thạc sĩ là: Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

Ngoài ra, về thời gian đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này, cụ thể:

- Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa phải phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và bảo đảm đa số học viên hoàn thành chương trình đào tạo;

- Thời gian học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa học vừa làm phải dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo;

- Thời gian tối đa để học viên hoàn thành khóa học không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021, áp dụng đối với các khóa trúng tuyển từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ./.

 

Thành Đạt