- Sửa đổi Điều 4 về trình tự, thủ tục bảo vệ như sau: “Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo”.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8 như sau: “Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ”.

- Đồng thời, Thông tư này bãi bỏ các điều 5 và 6 của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021./.

 

Thành Đạt