Việc xác định tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác dựa trên các tiêu chí:

1. Tin nhắn được xác định là tin nhắn rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất gửi tin là số tin nhắn được thực hiện đi từ nguồn gửi tin nhắn trong một khoảng thời gian; Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chủ yếu sử dụng để nhắn tin đi, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thấp; Tỷ lệ gửi tin nhắn tới các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ gửi tin nhắn đến các số thuê bao không có mối quan hệ (chưa từng nhắn tin trước đây) trên tổng số tin nhắn gửi đi; Mẫu tin nhắn rác là các mẫu ký tự dùng chung để nhận diện tin nhắn rác bao gồm các mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

2. Cuộc gọi được xác định là cuộc gọi rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất thực hiện cuộc gọi là số cuộc gọi được thực hiện từ nguồn thực hiện cuộc gọi trong một khoảng thời gian; Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chủ yếu sử dụng để gọi đi không nhận và gửi tin nhắn; Tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có khoảng thời gian thực hiện ngắn (từ khi kết nối đến khi kết thúc cuộc gọi) trên tổng số cuộc gọi; Tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn (khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi đi liên tiếp nhau) trên tổng số cuộc gọi; Tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ cuộc gọi đến các số điện thoại không có mối quan hệ (chưa từng gọi trước đây) trên tổng số cuộc gọi đi.

3. Thư điện tử được xác định là thư điện tử rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất gửi thư điện tử: Là số thư điện tử được gửi từ một địa chỉ thư điện tử trong một khoảng thời gian; Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chỉ sử dụng với mục đích gửi thư điện tử không sử dụng để nhận, trao đổi thông tin. Tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử khác không có mối quan hệ: là tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử không có mối quan hệ (chưa từng trao đổi thư điện tử) trên tổng số thư điện tử gửi đi. Công nghệ sử dụng để gửi, nhận thư.

Cách phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Nếu nhận được tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, người sử dụng có thể làm theo hướng dẫn được nêu rõ trong Thông tư. Cụ thể:

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác: Nhắn tin tới tổng đài 5656 bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: S [Nguồn phát tán] [Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán) (Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656. Hoặc người sử dụng có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác: Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V [Nguồn phát tán] [Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán) (Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656. Hoặc phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác: Chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vncert.vn, hoặc phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao. Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung: Giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký; hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống do người quảng cáo thiết lập; hướng dẫn từ chối qua hệ thống do người quảng cáo thiết lập.

Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 07 giờ đến 22 giờ. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Ngoài ra, người quảng cáo phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo./.

Xem chi tiết Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT tại đây.

Nguyên Hứa