Theo đó, các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng đáp ứng đúng các quy định. Hằng năm các đơn vị phải thực hiện rà soát và bổ sung ít nhất 10% số lượng câu hỏi đối với từng kỹ năng.

Theo quy định mới, đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định; ngân hàng câu hỏi thi được quản lý bằng phần mềm bảo đảm các yêu cầu bảo mật, phân quyền trong sử dụng và phải đáp ứng yêu cầu sau:

Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT: Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi.

Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho các đối tượng: Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 70 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/10/2021./.

 

Thành Đạt