Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với các Chủ đầu tư, Bên mời thầu tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, rà soát phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021 đảm bảo đáp ứng mức tối thiểu theo tỷ lệ quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các đơn vị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải kiểm tra, kiểm soát thật kỹ trong quá trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để đảm bảo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021 của các Chủ đầu tư, Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đảm bảo đáp ứng mức tối thiểu theo tỷ lệ quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khuyến khích áp dụng tối đa việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức theo quy định; chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu đủ điều kiện thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thống kê những đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Bên mời thầu nhưng không tổ chức hoặc có tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng nhưng không đảm bảo đáp ứng mức tối thiểu theo tỷ lệ quy định; trên cơ sở đó tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định và đây cũng là một trong các điều kiện để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Thủ trưởng đơn vị./.

 

Thanh Đạt