Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

tổng hợp

STT Tiêu đề Nội dung Xem
1MỤC I VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
2Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3Công văn số 300-CV/TU Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4Công văn số 2681/UBND-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
5Công văn số 233-CV/TU Về việc phối hợp tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép
6Công văn 2819/UBND-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7Công văn số 2923/UBND-KGVX Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội
8Công văn số 3190/UBND-KVGX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội
92756/VP-KGVX về việc tiếp tục giám sát người đến/ về địa phương phòng, chống dịch COVID-19
10Thông báo số 50-TB/TU Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh; các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
11Công văn số 199-CV/TU Về việc triển khai, thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
12Công văn hỏa tốc số 2657/UBND-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
13Công vắn số 643/CP-BCĐ Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14Công văn hỏa tốc số 2632/UBND-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
15Công văn số 2586/UBND-KGVX Về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
16Công văn số 2389/VP-KGVX Về việc điều chỉnh thông tin số tài khoản Quỹ Quyên góp ủng hộ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau
17Công văn số 2380/VP-KGVX Về việc triển khai, thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
18MỤC II VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ TƯ PHÁP
191192/STP-VP tiếp tục triển khai thực hiện giám sát người đến/ về địa phương phòng, chống dịch COVID-19
20Công văn số 1213/STP-VP tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
21Công văn số 1055/STP-VP Tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
22Công văn số 1043/STP-VP Tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
23Công văn số 1027/STP-VP triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
24Công văn hỏa tốc số 730/STP-VP tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
25Công văn số 1018/STP-VP Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
26Công văn hỏa tóc số 1007/STP-VPTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
27Công văn số 851/STP-VP tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
28Công văn số 826/STP-VP triển khai Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh; các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
29Công văn số 819/STP-VPTăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
30Công văn số 778/STP-VPTriển khai, thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
31Công văn số 747/STP-VPTiển khai thực hiện các văn bản về tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19
32Công văn số 791/STP-VP Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19
33Công văn số 532/STP-VPTriển khai văn bản về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
34Công văn 1066/STP-VP4 phối hợp tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”
35QĐ số 83/QĐ-STP Về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 tại Sở Tư pháp
361692/STP-VPS ngày 15/8/2021 Tếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập