Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau là cơ quan tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập