Sau khi Luật Đấu giá tài sản được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thi hành ngay khi Luật có hiệu lực. Nhằm đảm bảo cho việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản được đồng bộ, thống nhất, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 30/5/2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trên cơ sở kế hoạch,  các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tổ chức.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản được các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chú trọng và thực hiện thường xuyên. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến từng đối tượng trên địa bàn thông qua nhiều hình thức khác nhau như: thông qua lồng ghép vào các cuộc hội nghị; hội thi; Ngày Pháp luật Việt Nam; Bản tin Tư pháp, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau; gửi văn bản triển khai cho cán bộ, công chức thông qua phần mềm iOffice, VIC; tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pano, ap-phich, tờ gấp…..

Sở Tư pháp thường xuyên rà soát các văn bản do địa phương ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương. Năm 2018, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 04 tổ chức đấu giá tài sản và 04 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản trong tỉnh đã thực hiện ký 1.652 hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản, trong đó số cuộc đấu giá thành là 841 với tổng giá khởi điểm hơn 1.064 tỷ đồng, với tổng giá bán hơn 1.157 tỷ đồng, tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được 7 tỷ 142 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhưng nhìn chung một số quy định vẫn chưa cụ thể, các loại tài sản đấu giá thì đa dạng, thuộc nhiều văn bản của nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau nhưng quy định về Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và việc tổ chức đấu giá chứng minh năng lực, uy tín, kinh nghiệm là chưa định lượng được. Từ đó, các cơ quan tổ chức có tài sản trong quá trình lựa chọn thường áp dụng theo chủ quan, cách hiểu của mình dẫn đến việc lựa chọn từng lúc chưa được khách quan, minh bạch. Các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ngoài địa phương hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh từng lúc vẫn còn tình trạng sai sót, vi phạm nhưng Sở Tư pháp gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức này. Đối với tài sản thi hành án bán đấu giá phải giảm giá nhiều lần, do một số tổ chức thẩm định giá không phù hợp với giá thị trường hiện tại, đồng thời người tham gia đấu giá mua tài sản đấu giá thi hành án gặp một số trường hợp phức tạp khó khăn đi đến phải cưỡng chế. Những người mua tài sản đấu giá là tài sản thi hành án họ rất ngại cho nên tỷ lệ ký hợp đồng dịch vụ so với tỷ lệ đấu giá thành còn quá thấp.

Để Luật Đấu giá tài sản được tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thời gian tới, Bộ Tư pháp cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, có giải pháp để tiếp tục thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, sớm ban hành Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ đấu giá viên, thư ký nghiệp vụ của các tổ chức đấu giá tài sản và công chức Sở Tư pháp làm công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản..../.

 

Giang Trần