Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới

Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19:
Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần, số lượng và nhiệm vu, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ngày 18/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2995/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Théo đó, Bộ Y tế phân loại các đối tượng gồm:
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.
Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Một trong những quan trọng đó là: Quy định người không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.
Ngày 15/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Ngày 25/05/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này hướng dẫn về cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Ngày 14/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về đảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân lao động.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4011/VPCP-KSTT thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Ngày 10/6/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Trong đó, Nghị định này quy định cụ thể điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận.
Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 08/6/2021, Chính phủ ban hành Nghi quyết số 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Nghị quyết đã điểm lại những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà đặt biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 02/6/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".
Ngày 07/6/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Công điện số 838/CĐ–BYT về việc “Không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19”.
Tình trạng sử dụng lao động trẻ em trong một số ngành nghề hiện nay là vấn đề rất nhạy cảm nhưng vẫn còn tồn tại trong thực tiển. Thực tế cho thấy lao động là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên chủ yếu ở khu vực kinh tế nông thôn. Việc sử dụng lao động trẻ em ở một số ngành nghề, dịch vụ đã gây ra nhiều hệ lụy cho chính bản thân các em, gia đình và xã hội.
Ngày 29/5/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa có các văn bản triển khai đến các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Đây là một trong những nội dung cơ bản đã được quy định tại Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án. Đánh giá tác động của môi trường có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, giúp cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững và không ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường.
Để phòng dịch Covid-19, ngày 13/5/2021 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Đấu giá tài sản có vai trò rất quan trọng trong hoạt động trong hoạt động kinh tế. Thông qua đấu giá tài sản giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người dân.
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 05/2021 (từ ngày 01 – 10/5/2021):
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu (Điều 73). Để bảo đảm thực hiện quy định này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn như sau:
Ngày 23/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Trong quá trình nắm thông tin địa bàn, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của cử tri để lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử, cán bộ thực hiện việc lập danh sách cần ghi chú rõ một số nội dung sau đây:
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, như vây các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử là:
Trước tỉnh hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng.
VssID là một ứng dụng sử dụng trên các thiết bị di động thông minh, phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…, ứng dụng cung cấp cho người dùng các tính năng hữu ích như:
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, như vây các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trong ngày bầu cử là:
Quản lý cư trú có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, góp phần tạo điều kiện đáp ứng việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường hoạt động quản lý cư trú đối với công dân.
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Theo đó, có 55 dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021.
Ngày 19/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, Nghị định này quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (biện pháp bảo đảm) và xử lý tài sản.
Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải tuân thủ các quy tắc ứng xử sau:
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021.
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021.
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
Ngày 09/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
Khi sử dụng thực phẩm hằng ngày, nhất là các sản phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, chợ… người sử dùng có khi nào tìm hiểu xem những sản phẩm này có chứa các phụ gia gì, các phụ gia ấy có nguy hại cho sức khỏe hay không và có được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm?. Việc sử dụng các sản phẩm phụ gia vào chế biến thực phẩm (nhất là các sản phẩm không rõ nguồn gốc) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 hướng dẫn tuyên truyền cuộc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 – 2026.
Ngày 14/02/2020 Chính phủ ban hành nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, đáng chú ý trong Nghị định là quy định không tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2021.
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. Theo đó, Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Nhiều chính sách quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực trong tháng 2, cụ thể:
Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Trong đó, Nghị định có quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa.
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định này quy định nhiều điểm mới quan trọng, cụ thể:
Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021, từ ngày 01/01/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 28/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, khi tiến hành bỏ phiếu bầu, cần lưu ý một số nội dung sau đây:
Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
An ninh mạng có nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật an ninh mạng ban hành nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp.
Ngày 11/01/2021 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Một trong những điểm mới của Nghị định này là:
Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 126/2020/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021 và thay thế Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 729/1998/QĐ-BCA(V19) ngày 09/11/1998.
Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 thay thế Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì kể từ ngày 01/7/2019, việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, cụ thể:
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022. Luật cư trú năm 2020 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú.
Những nội dung mới theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sửa đổi 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 như sau:
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01/9/2020) thì những hành vi vi phạm đối với hoạt động hành nghề luật sư sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Ngày 03/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới với mặt sau có nhiều nội dung giúp người tham gia thuận tiện tra cứu thông tin. Thẻ BHYT mới sẽ được thống nhất sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021
Trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản đã đạt được nhiều kết quả.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 đã hoàn thiện, khắc phục những hạn chế và bất cập của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Luật này quy định rất chặt chẽ về công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Một trong những nội dung quan trọng góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng
Sau đây là những chính sách nổi bật liên quan đến công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2020:
Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, Nghị định này quy định.
Ngày 18/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Theo đó, Nghị định này quy định tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư.
Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Thực hiện quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là điều kiện bắt buộc đối với tàu đánh bắt xa bờ.
Ngày 18/6/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân (TAND). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020.
Ngày 08/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh, bao gồm:
Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm rất nhiều quy định mới, trong đó, nổi bật là các quy định mới về kỷ luật công chức.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong 6 năm 2020, cụ thể như sau:
Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 Luật, các Luật này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập