(Ảnh minh họa, nguồn: www. chinhphu.vn)

Theo đó, chứng từ sử dụng trong thanh toán liên ngân hàng là chứng từ bằng giấy hoặc dưới dạng chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ chứng từ kế toán. Cơ sở để lập lệnh thanh toán là các chứng từ sử dụng trong thanh toán liên ngân hàng. Lệnh thanh toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử theo đúng mẫu, đáp ứng các chuẩn dữ liệu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Về sử dụng dịch vụ thanh toán liên ngân hàng:

Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng) trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.

Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng) có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp.

Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

Chi phí và phí dịch vụ trong thanh toán liên ngân hàng:

Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước chi trả.

Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của các hệ thống khác thuộc thành viên, đơn vị thành viên để phục vụ cho hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại thành viên, đơn vị thành viên do thành viên, đơn vị thành viên chi trả.

Khi tham gia sử dụng dịch vụ trên Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia, các thành viên, đơn vị thành viên phải trả phí dịch vụ tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia, phí thường niên và phí dịch vụ thanh toán trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2024./.

 

Huỳnh Quỳnh