Kế hoạch xác định, hình thành Mạng lưới chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút toàn dân tham gia thực hiện Đề án chuyển đổi số của tỉnh.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên nguyên tắc không làm tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức; không làm tăng tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép các nội dung nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí cán bộ làm đầu mối có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. 100% các tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

Định hướng đến năm 2030: Hình thành Mạng lưới chuyển đổi số của tỉnh, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia. 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở.

Đối với cấp tỉnh: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành tỉnh; bố trí bộ phận hoặc cán bộ làm đầu mối có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp biên chế được giao của cơ quan, đơn vị cho vị trí cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin; đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

Đối với cấp huyện: Phân công, giao nhiệm vụ, bổ sung nguồn lực kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; vận hành cơ sở dữ liệu/ hệ thống thông tin, hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại đơn vị.

Đối với cấp xã: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cơ bản về chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý của xã, phường, thị trấn, bố trí cán bộ, công chức tham gia Mạng lưới chuyển đổi số của tỉnh. Truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số; bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến; quản lý dự án; khảo sát, thu thập ý kiến; đo lường, giám sát trực tuyến; tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý tri thức; trợ lý ảo; an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức cho nhân lực chuyển đổi số các cấp. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho các thành viên thuộc Mạng lưới chuyển đổi số, Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số: Tham gia các cuộc giao ban Mạng lưới chuyển đổi số; các hội thảo, hội nghị chuyên đề để cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Cà Mau, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thuộc Mạng lưới chuyển đổi số hỗ trợ chuyên gia, nhân lực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, thực hiện chuyển đổi số của cơ quan nhà nước; thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Cà Mau, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thuộc Mạng lưới chuyển đổi số tỉnh tiếp cận các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tôn vinh, nhân rộng mô hình thành công của các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số của tỉnh. Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án chuyển đổi số, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

                                                          Thanh Tòng