Các thông tin về cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được phổ biến rộng rãi tới công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; các nội dung đã được trả lời về cơ chế chính sách tại Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://phananh.moha.gov.vn, cũng như sự phản hồi thông tin, đóng góp ý kiến chuyên môn và thực tế thực hiện cơ chế chính sách giúp Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tốt hơn.

Bộ Nội vụ đề nghị quý Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, giúp Bộ Nội vụ tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; Các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ; các cơ quan chức năng thuộc quyền quản lý của Quý Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ ở Bộ phận Một cửa, trang chủ Website; Cổng thông tin điện tử của Quý cơ quan để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, đăng Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ trên Cổng, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đặt Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ tại Bộ phận Một cửa để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp dễ tiếp cận, và quan tâm.

                                                                          Thanh Tòng