Nhằm giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân để tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tinh thần tự nguyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các ngành các, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) tổ chức các hoạt động, nhằm động viên giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống khó khăn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công.

Các cấp chính quyền, cơ quan liên quan phối hợp động viên thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ nhằm động viên giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7). Phối họp vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên tinh thần tinh thần tự nguyện để tạo nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và thực hiện các hoạt động đối với người có công theo quy định. Các cá nhân, đơn vị đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024 nộp tiền vào tài khoản: Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh, số tài khoản 3761.0.3015045.91011 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

                                                              Thanh Tòng