Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại cả trên không gian thực và không gian mạng, gắn công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thúc đẩy tăng thứ hạng trên các lĩnh vực, nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của tỉnh Cà Mau.

Tăng cường tính chủ động, phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại giữa các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, phát huy vai trò chủ trì quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường năng lực cho đội ngũ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Huy động nguồn lực xã hội hóa trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; đảm bảo các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, đúng định hướng, hiệu quả thiết thực.

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung của Kết luận số 57- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân, nhất là thế hệ trẻ tạo động lực thúc đẩy sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Chú trọng thông tin về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm”, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, của tỉnh lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam và của địa phương tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như: môi trường, biến đổi khí hậu... Phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước và của tỉnh.Tăng cường quản lý hoạt động truyền thông trên báo chí trong tỉnh và hợp tác tuyên truyền về địa phương trên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh. Tăng cường quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Cà Mau với các nước; cải thiện và thúc đẩy tăng thứ hạng của tỉnh trên một số lĩnh vực; thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong đó phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số nhằm mục tiêu phát triển tỉnh Cà Mau.Khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, nhất là đối với các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới cách thức truyền thông về công tác thông tin đối ngoại; tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh Đất và Người Cà Mau trên nhiều phương tiện truyền thông; ưu tiên các nền tảng xã hội, coi không gian mạng là môi trường hữu hiệu để đưa hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng thứ hạng hình ảnh, thương hiệu địa phương. Phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh trở thành nền tảng quảng bá hữu hiệu hình ảnh của tỉnh Cà Mau.

Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu quảng bá thương hiệu nông sản, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Cà Mau; quảng bá hình ảnh, tiềm năng tỉnh Cà Mau thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương. Tiếp tục xây dựng các chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông trong nước nhằm lan tỏa hình ảnh tích cực của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho báo chí góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh tỉnh Cà Mau. Làm chủ không gian mạng, xây dựng và phát triển lực lượng phản ứng nhanh trên không gian mạng để đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, các thông tin sai trái, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Đổi mới công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo hướng tăng cường thông tin tích cực. Tăng cường vai trò của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là công tác truyền thông chính sách. Tuyên truyền giáo dục và xử lý nghiêm đối với những biểu hiện, hành vi đưa tin giả, sai sự thật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến hình ảnh, quan hệ đối ngoại, lợi ích quốc gia dân tộc.

Mở rộng và tăng cường hoạt động truyền thông toàn diện về Cà Mau trên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, nhất là các kênh đối ngoại của các cơ quan báo chí trung ương để quảng bá hình ảnh của tỉnh ra ngoài tỉnh và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó nhằm kêu gọi và phát huy vai trò của cộng đồng người Cà Mau ở nước ngoài, nhất là giới trẻ, lực lượng trí thức trẻ ở nước ngoài để đóng góp cho việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ làm thông tin đối ngoại chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất công vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Mỗi sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí 01 cán bộ phụ trách về công tác thông tin đối ngoại. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm thông tin đối ngoại; chế độ cho phóng viên, biên tập viên báo, đài chuyên trách về thông tin đối ngoại để thúc đẩy sự đóng góp, cống hiến của họ trong công tác thông tin đối ngoại. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức; đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm thông tin đối ngoại./.

 

                                                              Thanh Tòng