2. Hiệu lực thi hành: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024 và thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

a) Sự cần thiết ban hành: Thực hiện Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của Quy định thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau là cần thiết.

b) Mục đích ban hành: Nhằm cụ thể hóa văn bản của Trung ương giao cho địa phương ban hành quy định thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn, đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Nội dung chủ yếu: Quy định thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đối tượng áp dung: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung; Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Quy định thời gian, tỷ lệ hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung, cụ thể như sau:

STT

Loại tài sản

Thời gian tính hao mòn/trích khấu hao

(năm)

Tỷ lệ tính hao mòn/trích khấu hao (%/năm)

1

Tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung hoàn chỉnh

 

Hệ thống công trình cấp nước bơm dẫn

20

5

2

Tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung (tài sản độc lập)

2.1

Công trình xử lý nước

10

10

2.2

Mạng lưới đường ống cung cấp nước

10

10

2.3

Thiết bị đo đếm nước

5

20

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, Sở Tư pháp xin thông báo./.