2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Thuỷ lợi năm 2017, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 30/2022/TTBNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 30/6/2024 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, là cần thiết. 

b) Mục đích ban hành: Nhằm đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành quản lý; cơ cấu tổ chức của đơn vị đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu lực hiệu quả; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

4. Nội dung chủ yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau:

a) Vị trí và chức năng

- Chi cục Thủy lợi là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập và hồ chứa nước, đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện chức năng Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau.

- Chi cục Thủy lợi chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thủy lợi.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức quản lý, thực hiện và chấp hành chế độ thống kê; thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tài chính, tài sản và nguồn lực khác theo quy định của pháp luật và phân cấp;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

c) Cơ cấu tổ chức 

- Ban lãnh đạo gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính;  Phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn; Phòng Phòng chống thiên tai.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục Thủy lợi: Hạt Quản lý Đê điều.

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, Sở Tư pháp xin thông báo./.