Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ của ngành Tư pháp về trợ giúp pháp lý trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới trong giai đoạn từ 2021 - 2025, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động, trong đó chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, phương thức đa dạng để giúp nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới có thể dễ dàng biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; nâng cao hiểu biết, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phòng ngừa, bảo vệ và hổ trợ nạn nhân bị bạo lực.

- Tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trong các vụ việc tham gia tố tụng.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế...) trong việc thông tin, thông báo về người được trợ giúp pháp lý, nhu câu trợ giúp pháp lý của nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

- Theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và đánh giá vụ việc trợ giup phap lý, trong đó có trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Về kinh phí thực hiện thì căn cứ quy định tại khoản 2 mục III và khoản 8 mục IV Điều 1 của Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Sơ Tư pháp làm việc với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương về việc bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động nêu trên./.

Phạm Thảo