Với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 , toàn Ngành đã tập trung thực hiện một cách chủ động, với tinh thần trách nhiệm cao; kịp thời giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh được giao. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực, với một số kết quả cụ thể sau đây:

Công tác cải cách thể chế: Có sự chuyển biến tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên… Công tác thẩm định được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định, các báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp luôn được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật đánh giá cao, coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 17/42 quyết định, đạt 40,47%; Sở Tư pháp thẩm định 27 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và góp ý 305 dự thảo văn bản các loại.

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tự kiểm tra 18 văn bản quy phạm pháp luật, kết quả phù hợp với quy định pháp luật; kiểm tra theo thẩm quyền 03 văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Đã thực hiện hoàn thành việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023; rà soát theo thẩm quyền của tỉnh 67 văn bản. Kết quả, có 63/67 văn bản cần xử lý, trong đó, đã xử lý xong 50 văn bản, còn 13 văn bản đang tiếp tục xử lý.  Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ năm 2023, gồm: 47 văn bản (21 nghị quyết, 26 quyết định), trong đó: hết hiệu lực toàn bộ 32 văn bản (11 nghị quyết, 21 quyết định) và hết hiệu lực một phần 15 văn bản (10 nghị quyết và 05 quyết định); công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa, Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023 và đăng tải công khai kết quả hệ thống hóa VBQPPL theo quy định.

Ảnh: Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi, thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục triển khai khai thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL kế hoạch đề ra trong năm. Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL… Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức 04 hội nghị triển khai VBQPPL; trong đó, cấp tỉnh tổ chức 01 Hội nghị trực tuyến cho hơn 400 đại biểu và cấp phát hơn 700 sách Luật đến Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; cấp huyện tổ chức 03 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới. Viết hơn 660 tin bài giới thiệu các quy định mới ban hành trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh. Tổ chức 3.254 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho 103.182 lượt người dự; cấp phát 148.949 tài liệu, tờ rơi, sách pháp luật; đăng tải trên internet 2.098 tin bài giới thiệu pháp luật; tổ chức 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 48.761 lượt dự.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tổ chức 03 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, thu hút 46.836 lượt tham gia thi. Đăng tải 1.505 tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh; phát sóng 622 tin bài PBGDPL trên sóng truyền hình tỉnh và đăng 259 tin bài trên “Facebook PBGDPL Cà Mau”.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện phát huy hiệu quả khá tốt, điển hình như: mô hình “Zalo PBGDPL” được triển khai từ cuối năm 2023, quy trình thực hiện thông suốt, thông qua mô hình đã phổ biến 42 loại tờ gấp điện tử phổ biến các quy định của pháp luậ; mô hình “Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật”, đạt hiểu quả cao, mỗi lượt thi thu hút hơn 2.000 người tham gia dự thi. Ngoài ra còn nhiều mô hình khác thiết thực và hiệu quả, góp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 1.126 đơn, đưa ra hòa giải 1.126 đơn, hòa giải thành 904 đơn, đạt 82,3%; hòa giải không thành 194 đơn, chiếm 17,7%. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác HGOCS luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Công tác Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản… tiếp tục được Sở Tư pháp chỉ đạo sát sao; thể chế pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được chú trọng hoàn thiện, đạt được một số kết quả nổi bật, Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đã tiến hành kiểm tra đối với 04 đơn vị cấp xã, huyện Phú Tân, Ngọc Hiển. Qua đó, phát hiện đơn vị còn hạn chế, sai sót, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Từ đó, công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, không có vi phạm trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch và chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực. Toàn tỉnh đã chứng thực hơn 92.592 bản sao và thực hiện 32.310 việc chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch.

Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, chú trọng thực hiện; tăng cường chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đã tiếp nhận và giải quyết 6.535 hồ sơ thủ tục hành chính (trực tuyến 4.860 hồ sơ, đạt 100%), không có phản ánh kiến nghị liên quan đến giải quyết TTHC. Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đứng thứ nhất trong xếp hạng của các sở, ban, ngành tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và 05 năm liền, Sở Tư pháp được xếp hạng nhất, nhì và ba.

Công tác xây dựng Ngành trên cơ sở Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2024. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, kịp thời cử bồi dưỡng theo vị trí lãnh đạo quản lý, đã cử bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 30 lượt người.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tư pháp tại các địa phương.

L.N. Hạnh