2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024  Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tổ chức xét duyệt và quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành: Căn cứ Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất: “Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất nhận được từ tổ chức kinh tế hoặc từ cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất”. Tại Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định: “Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 về phân cấp thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau là cần thiết. 

b) Mục đích ban hành: Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi đối với người có tin công với cách mạng.

4. Nội dung chủ yếu: Phân cấp thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau cụ thể:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

b) Trách nhiệm của cơ quan được phân cấp

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện nội dung phân cấp tại Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

- Việc thực hiện phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được phân cấp tại Quyết định này.

c) Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện xác nhận đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo việc thực hiện chính sách đối với người có công theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao; chỉ đạo cho các Chi cục Thuế khu vực để thực hiện việc miễn, giảm kịp thời đáp ứng với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, Sở Tư pháp xin thông báo